Τελωνειακές Διατυπώσεις

Αναλαμβάνουμε παντός είδους τελωνειακή διαδικασία όπως εισαγωγή, εξαγωγή, αποταμίευση, μεταφορά, διανομή αποθήκευση, μεταφόρτωση και ασφάλιση των εμπορευμάτων σας.

Λειτουργούμε σαν σύμβουλοι τελωνειακών διαδικασιών και κοστολόγησης για οικονομικότερες εισαγωγές και εξαγωγές.

Το Γραφείο μας διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία, εμπειρία και υποδομή ώστε οι διαδικασίες εκτελωνισμού να υλοποιούνται άμεσα και κατόπιν των εντολών του πελάτη για όλες τις κατηγορίες των εμπορευμάτων.

  • Εκτελωνισμοί Εισαγωγής - Εξαγωγής
  • Συμβουλευτικές τελωνειακές εργασίες Εισαγωγών - Εξαγωγών
  • Εγγυητικές μεταφόρτωσης για Τράνζιτ φορτία
  • Ελεύθερη ζώνη για υποκείμενα εμπορεύματα